H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

CI

' Đặc trưng của iSIRIUS

iSIRIUS đề cao tinh thần doanh nhân, chúng tôi đặt sự tôn trọng con người lên hàng đầu.

Cơ bản

iSIRIUS được tạo ra bằng sự kết hợp ba chữ cái đầu của CON NGƯỜI,MỐI QUAN HỆ , NGUỒN CUNG ỨNG .Lĩnh vực chủ yếu là nguồn nhân lực thuê ngoài có trình độ cao. Điểm đặc biệt được thể hiện sự rõ ràng trên logo màu đỏ và tên công ty bằng Tiếng Anh một cách chuyên nghiệp tạo ra một mối quan hệ bền vững mang tính chủ động.

sự chuyên tâm